หลักการเตรียมตัวก่อนพูด

                .  เตรียมเรื่องที่จะพูด โดยรวบรวมเนื้อหาจากความรู้หรือข้อมูลที่มีอยู่จากประสบการณ์เดิม และจากการค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น จากการอ่านหนังสือ การสัมภาษณ์หรือสอบถามผู้รู้ ฯลฯ ต่อจากนั้นก็นำมาคัดเลือกโดยคงส่วนที่จำเป็นไว้ และตัดส่วนที่ไม่จำเป็นทิ้ง  และนำมาจัดลำดับและวางโครงเรื่อง โดยแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ ขั้นที่เป็นคำนำหรือตอนที่เริ่มต้นเรียกว่าการอารัมภบท ต่อจากนั้นก็มาถึงตอนเนื้อเรื่อง และตอนสรุปตามลำดับในการเตรียมเรื่องนั้น สิ่งสำคัญที่จะต้องเตรียมเป็นพิเศษ คือ การกล่าวอารัมภบทและการกล่าวสรุป การกล่าวอารัมภบทจะต้องสร้างความศรัทธาให้เกิดกับผู้ฟัง และเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟังได้ ส่วนการกล่าวสรุปควรมุ่งให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจเป็นสำคัญ

                ๒.  เตรียมวิธีใช้ถ้อยคำให้ตรงตามความคิดของตนเอง โดยใช้คำให้ถูกต้องตามหลักภาษา เช่น ประโยคว่า “เขายื่นคำร้องต่อศาล” ถ้าใช้ว่า “เขายื่นคำร้องแก่ศาล” ก็ถือว่าใช้คำผิดหลักภาษา เป็นต้น        ใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย เช่นคำว่า อ่อน และ อ่อนแอความหมายผิดกันไป ถ้าเราจะกล่าวว่า           “เขาอ่อนแอมาก” กับ “เขาอ่อนมาก” ความหมายของประโยคทั้งสองนั้นจะผิดกันจะใช้แทนกันไม่ได้      เป็นต้น

                ๓.  วิเคราะห์ผู้ฟังทั้งในด้าน วัย เพศ ระดับการศึกษา ฐานะ อาชีพ จำนวนผู้ฟังและสถานภาพทางสังคมของผู้ฟังในด้านต่าง ๆ เพื่อจะได้ใช่ภาษาให้เหมาะสมกับผู้ฟัง

                ๔. พยายามจำเนื้อเรื่องที่จะพูดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ หรือไม่ก็พยายามจำจดสำคัญ ๆ ของเรื่องให้ได้ อาจใช้วิธีบันทึกย่อหัวข้อที่สำคัญไว้ เพื่อที่ว่าเมื่อมองปราดเดียวก็สามารถเข้าใจ และขยายเรื่องต่อเองได้ทันที

                ๕.  ฝึกพูดเหมือนกับอยู่ในสถานการณ์จริง เริ่มตั้งแต่กล่าวปฏิสันถาร กล่าวอารัมภบท พูดเนื้อหาจนถึงตอนกล่าวสรุปตามที่ได้เตรียมไว้ ฝึกเปล่งเสียงให้ดังพอที่คิดว่าผู้ฟังจะได้ยินทั่วถึง ฝึกเน้นเมื่อถึงตอนสำคัญ และลดเสียงลงเมื่อถึงตอนที่จะเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง ฝึกหยุดและเว้นช่วงจังหวะในการออกเสียง ฝึกสีหน้าท่าทางให้เหมาะสมกับเนื้อหา การฝึกดังกล่าวควรฝึกหลาย ๆ ครั้ง จนมั่นใจว่าสามารถพูดได้เป็นอย่างดี

(นิพนธ์  ศศิธร และคณะ.  ๒๕๓๓ : ๑ – ๘)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s